Novosti / Obavještenja

02 Mart
2016

Javni oglas za podnošenje prijavaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

Temeljem čl. 24 Zakona o zaštiti okoliša ("Sl. novine SBK/KSB", broj: 04/05) te čl.24 Zakona o Fondu za zaštitu okoliša SBK/KSB („Sl. Novine SBK/KSB“, broj:14/11), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova zaštite okoliša u 2016.g., Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova u Travniku objavljuje: 

J A V N I    O G L A S
Za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2016.g. iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK

 

I. Predmet javnog oglasa
Predmet Javnog oglasa je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, a koji se odnose na sljedeće:
1: Podnošenje prijava za projekte utopljavanja zgrada radi uštede energije u općinama SBK/KSB 167.737,00 KM
Ulaganja u povećanje energetske efikasnosti, poboljšanje energetske efikasnosti u javnom sektoru kao što su uspostava energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete i smanjenje potrošnje energije u zgradama državne uprave i jedinicama lokalne samouprave, gdje se prioritet daje zdravstvenim i odgojno obrazovnim institucijama.
2: Financiranje izgradnje i jačanje infrastrukture (vodovodne i kanalizacijske mreže i sl.) kao poticanje održivom gospodarskom razvoju, a u svrhu zaštite okoliša 650.000,00 KM
a. Programe, projekte i slične aktivnosti iz oblasti zaštite voda koji su od značaja za Kanton
SBK/KSB, a obuhvaćaju projekte kanalizacijskih sustava i postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda urbanih područja – općina i MZ, odnosno regionalni sustavi;
b. Programe, projekte i slične aktivnosti iz oblasti zaštite voda koje se odnose na: zaštitu izvorišta – vodozaštitne zone ( koji podrazumijevaju izradu elaborata, provođenja mjera zaštite na mjestima gdje su elaborati urađeni i donesena odluka o zaštiti izvorišta), održivo upravljanje otpadnim vodama, poticanje održivog korištenja voda, monitoring kvaliteta voda i slične aktivnosti koje su u skladu sa poglavljem 6. Zakon o vodama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 70/06);
c. Zaštita kvaliteta voda u smislu izgradnje infrastrukture u cilju zaštite okoliša (izgradnja i saniranja kolektorskih mreža, tretman i monitoring otpadnih voda i druge slične aktivnosti u oblasti upravljanja otpadnim vodama, zaštita izvorišta - vodozaštitnih zona, rješavanje problema u oblasti vodosnabdijevanja i poticanje održivog korištenja voda);
d. Zaštita kvaliteta voda, radi zaštite flore i faune i slične aktivnosti od značaja za zaštitu okoliša i zaštitu voda (postrojenja za tretman sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda).
e. Sufinanciranje projekata iz oblasti upravljanja vodnim resursima (vodama) koji su djelomično završeni, te je zbog nedostatka financijskih sredstava njihova realizacija zaustavljena ili postoji mogućnost da neće biti završeni na okolišno prihvatljiv način.
3: Sufinanciranje programa u cilju zaštite okoliša, koji rješavaju probleme zagađenja otpadom, te predstavljaju veliki pritisak na okoliš i ugrožavaju živote i zdravlje ljudi. 200.000,00 KM
a. saniranje nelegalnih odlagališta u svim općinama SBK/KSB;
b. saniranje-zatvaranje odlagališta otpada životinjskog porijekla;
c. uspostava sistema odvojenog prikupljanja otpada (zeleni otoci-kontejneri) u svim općinama SBK/KSB.
4: Sufinanciranje sanacije i zaštite Prokoškog jezera - Spomenika prirode SBK/KSB
Sanacija Prokoškog jezera u smislu izgradnje infrastrukture u cilju zaštite okoliša koji bi obuhvatio (snabdijevanja mjesnog stanovništva pitkom vodom; izgradnja mreže kanalizacijskih kolektora; upravljanje i održavanje , nadzor i kontrola lokaliteta). 80.000,00 KM

II. Pravo učešća
Prijavu projekta na Javni oglas po oblastima imaju pravo podnijeti:
1: kantonalni i općinski organi vlasti SBK/KSB i javne ustanove u vlasništvu istih.
2: općinski organi vlasti SBK/KSB i MZ na području Kantona SBK.
3: općinski organi vlasti SBK/KSB; javna komunalna poduzeća sa područja SBK/KSB.
4: općinski organi vlasti sa područja SBK/KSB.

III. Opći kriteriji
Prijava projekta obvezno mora sadržavati slijedeće dokumente:
• Čitko popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na obrascu koji je dostupan u Odjelu za zaštitu okoliša u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova u Travniku, u nadležnoj općinskoj službi ili na web stranici Vlade
SBK/KSB.
• Ovjeren predmjer i predračun radova, odnosno specifikacija opreme, ukoliko se radi o izvođenju radova i/ili opremanju (npr. zelenih otoka ili reciklažnih dvorišta I sl.),
Napomena:
Da bi se prijavili za oblasti pod rednim br.1,3 potrebno je ispuniti slijedeće uvjete:
1: Kandidirani programi /projekti moraju se odnositi na javne objekte/zgrade.

3: Projekti koji se odnose na rješavanje problema odlagališta otpada ili poboljšanje kvalitete
općeg stanja okoliša.

IV. Posebni kriteriji
Dokazi iz posebnih kriterija nisu obvezni, ali će se na temelju istih dodatno vrjednovati i to iz oblasti kako slijedi:

1: značaj objekta (obrazovni, zdravstveni, kulturni, povijesni, umjetnički); kvaliteta kandidiranih programa /projekata i njihov doprinos u oblasti uštede energije i to: socijalni značaj kandidiranih programa/projekata (veći broj korisnika objekta), ekonomski značaj (moguće veće uštede energije za ista financijska sredstva), edukativni (ostvarene uštede energije kao primjer dobre prakse).

1,2,3:
• prednost programima/projektima koji imaju procentualno veće ućešće u sufinanciranju pojedinih projakata (dostaviti kao dokaz ovjereno uvjerenje o udjelu koji se sufinancira);
• nastavak aktivnosti oko projekata za čiji završetak je potrebno zajedničko financiranje I dokaz kojim se to potvrđuje,
• Ostali izvori prihoda za sufinanciranje projekta od strane drugih donatora (dostaviti adekvatan dokaz).

V. Način izbora korisnika
Ukoliko se ustanovi da aplikant nije priložio potrebne dokumente, njegova aplikacija neće se uzeti u razmatranje.

Aplikanti mogu dostaviti i ostale dodatne dokumente koji će se uzeti u obzir kao što su:
• preporuke nadležnih općinskih, kantonalnih ili federalnih institucija,
• dokazi o provedenoj proceduri odabira konsultanta u skladu sa ZJN-a sa specifikacijom usluga iz tendera, ako je ista već obavljena,
• Izjava o spremnosti sufinanciranja pojedinih projekata u procentualnom iznosu od ukupne vrijednosti projekta, gdje prednost imaju projekti sa procentualno većim učešćem u sufinanciranju pojedinog projekta;
• Nastavak započetih projekata (ukoliko se projekt radio prethodnih godina), a za čiji završetak je potrebno zajedničko financiranje;
• Ostali izvori prihoda za sufinanciranje projekta od strane drugih donatora (dostaviti dokaz).

Odjel zaštite okoliša će razmotriti projekte primljene na bazi Javnog konkursa, cijeniti ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje istih, sačiniti zapisnik s obrazloženjem i mišljenjem te isti dostaviti ministru, koji izrađuje listu prihvatljivih projekata za sufinanciranje na bazi Javnog oglasa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu.
Na prijedlog Ministra, Vlada SBK/KSB donosi odluku o dodjeli sredstava korisnicima.

Obrazac za prijavu po ovom Javnom oglasu i Smjernice za korisnike sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB, mogu se preuzeti na službenoj web stranici Vlade KSB/SBK: www.sbk-ksb.gov.ba
Dostavljanje prijava projekata se vrši u zatvorenim neprovidnim kovertama poštom ili osobno na adresu:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša,
povratka i stambenih poslova
Prnjavor 16, 72270 Travnik

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA KORISNIKE SREDSTAVA FONDA– 1,2,3,4 ili 5 : ______ - NE OTVARAJ“

 Javni oglas ostaje otvoren počevši od 1.03.2016.godine do 31.03.2016.god. i biti će objavljen na oglasnim pločama općina SBK/KSB i web stranici Vlade.

Važne napomene:
U kuverti može biti samo jedan projekt, a na kuverti mora biti jasno naznačeno PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA KORISNIKE SREDSTAVA FONDA KSB/SBK 1,2,3,4 ili 5- NE OTVARAJ.
Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir po Javnom oglasu, mora ispuniti pravno formalne uvjete iz ovog Javnog oglasa – odnosno dostaviti kompletnu obveznu dokumentaciju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Ministarstvo ne snosi nikakve troškove aplikanta, nastale sačinjavanjem i predajom aplikacije i
aplikant nema bilo kakva prava na naknadu bilo kakvih troškova po osnovu učešća na ovom
javnom oglasu.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 030/511-311. 

MINISTAR
Amer Mrako

pogledano 1407 puta

Novosti

01.06.2020 Temeljem Odluke Vlade SBK broj: 01-11.7-391/2020 od 14. 05. 2020. godine o usvajanju Akcionog plana ...
29.05.2020 Obavještavamo sva pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom koja se prijavljuju na Javni pozi...
22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
« Juni 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30