Novosti / Obavještenja

04 Septembar
2018

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje (popunu) školskog odbora Osnovne škole, „Kiseljak 2“ Zabrđe, KiseljakSnimi dodatak

Na temelju člana 31. stava 1. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj:5/03 – pročišćeni tekst i 14/03), člana 72. Zakona o osnovnom školstvu (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 11/01; Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj:17/04) te člana 8. Pravilnika o izboru, imenovanju i radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj:8/15), Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o raspisivanju javnog natječaja za izbor članova školskog odbora Osnovne škole, „Kiseljak 2“Zabrđe, Kiseljak , broj: 01-02-607/2018 od 03.08.2018.godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje (popunu) školskog odbora Osnovne škole, „Kiseljak 2“Zabrđe, Kiseljak

I.

U školski odbor Osnovne škole „Kiseljak 2“Zabrđe, Kiseljak biraju se: 
a) Predstavnik iz reda osnivača (Kanton) …………………………….………………..1 član 
b) Predstavnik lokalne zajednice (općine na čijem području se nalazi škola) ………… 1 član 
c) Predstavnik vijeća roditelja/ staratelja učenika ……………………………………... 2 člana 
d) Predstavnik zaposlenika škole ……………………………………………………… 1član.

Člana školskoga odbora za škole kao javne ustanove, u ime osnivača imenuje Vlada Srednjobosanskog kantona. 
Mandat imenovanih trajat će do okončanja mandata predsjednika i članova Školskih odbora imenovanih na 11. sjednici Vlade Srednjobosanskog kantona održanoj 29.10.2015. godine. 
Obavljanje dužnosti člana školskog odbora dragovoljno je i bez naknade

II.

Školski odbor je tijelo upravljanja u osnovnoj školi (u daljem tekstu: škola) čija nadležnost je propisana Zakonom o osnovnom školstvu (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 11/01, Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj:17/04) te Pravilnikom o izboru, imenovanju i radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj:8/15) koje osigurava djelotvorno i efikasno korištenje svih resursa škole. 
Način rada školskog odbora regulira se poslovnikom o radu.

III.

Kandidat za člana školskog odbora mora ispunjavati sljedeće opće uslove: 
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu); 
b) da je stariji od 18 godina (dokaz: ovjerena kopija lične karte); 
c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilom kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja javnog natječaja, te da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe);

Pored navedenih općih uslova iz prethodne tačke 1., kandidat koji se prijavljuje na javni natječaj za člana školskog odbora škole mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove: 
a) kandidat iz reda osnivača, da nije zaposlenik škole i da ima visoku stručnu spremu VSS -VII stepen ili II. Ciklus visokog obrazovanja, (dokaz: ovjerena kopija diplome o završenom visokom obrazovanju); 
b) kandidat iz reda lokalne zajednice, da nije zaposlenik škole i da ima najmanje višu stručnu spremu ili najmanje I. ciklus visokog obrazovanja (dokaz: ovjerena kopija diplome o završenom višem ili visokom obrazovanju); 
c) kandidat iz reda zaposlenika škole, da ima visoku stručnu spremu, najmanje I. ciklus visokog obrazovanja sa najmanje 240 ECTS bodova, a izuzetno najmanje višu školsku spremu-VI stepen za člana školskog odbora u osnovnoj školi (dokaz: ovjerena kopija diplome o završenom visokom ili višem obrazovanju) i da je predložen na proširenoj sjednici nastavničkog vijeća za člana školskog odbora (dokaz: izvod iz zapisnika proširene sjednice nastavničkog vijeća); 
d) kandidat iz reda vijeća roditelja škole, da nije zaposlenik škole i da ima najmanje srednju stručnu spremu - IV stepen (dokaz: diploma/svjedodžba o završenoj školskoj spremi), i da je predložen na sjednici vijeća roditelja za člana školskog odbora (dokaz: izvod iz zapisnika sa sjednice vijeća roditelja); 
e) da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 70/08)- (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe); 
f) da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje je nespojivo sa dužnošću u školskom odboru (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe); 
g) da nije član više od jednog upravnog/školskog odbora ili nadzornog odbora (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe); 
h) da nema privatni financijski interes u školi u čiji se školski odbor imenuje (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe). 
i) Uz prijavu na javni natječaj kandidat je obvezan pored dokaza o ispunjenosti općih i posebnih uslova dostaviti izjavu u kojoj će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog konačnog imenovanja. 
j) Kandidat prilaže jednu izjavu ovjerenu od strane mjerodavne općinske službe, kojom će obuhvatiti sve navedeno u stavku (1) pod c), i stav (2) pod e), f), g) i h) .

IV.

1. Kandidati su, uz prijavu na natječaj, dužni dostaviti sljedeće dokumente: 
a) Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) 
b) Diploma/svjedodžba o završenom odgovarajućem obrazovanju, navedenom u točki III. stavak 2. pod a), b), c) ili d) ovoga natječaja (ovjerena kopija) 
c) Lična karta (ovjerena kopija) 
d) Izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke III. stav (1) pod c), i stav (2) pod e), f), g) i h), Javnog natječaja (izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe).

2. Kandidat iz reda zaposlenika škole uz prijavu je obvezan priložiti i „Izvod iz zapisnika sa proširenog sastanka nastavničkog vijeća škole“ o izboru kandidata za člana školskog odbora; 
3. Kandidat iz reda vijeća roditelja/staratelja uz prijavu je obvezan priložiti i „Izvod iz zapisnika sa sastanka Vijeća roditelja/staratelja škole“ o izboru kandidata za člana školskog odbora; 
4. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 V.

Prijava za člana Školskog odbora i Izjava o ispunjavaju uslova iz tačke IV. može se preuzeti na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (www.mozks-ksb.ba
Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se najkasnije 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u dnevnim novinama, lično ili poštom preporučeno sa naznakom «Prijava na javni natječaj za Školski odbor ''________________'' (upisati naziv škole) - ne otvaraj/otvara Komisija», na adresu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna/Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona: Stanična 43., 72270 Travnik.

VI.

1. Postupak provedbe javnog natječaja provest će Komisija koju imenuje Vlada Srednjobosanskog kantona posebnim rješenjem, koje obrađuje sve prispjele prijave, utvrđuje potpunost i blagovremenost istih i o tome vodi zapisnik, koje pisanim putem obavještava kandidate koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog natječaja 
2. Nakon utvrđivanja konačne liste kandidata koji ispunjavaju uslove natječaja, Komisija sastavlja „Jedinstvenu listu kandidata za članove školskog odbora“, koju uz zapisnik dostavlja Vladi Kantona na dalji postupak imenovanja.

VII.

Javni natječaj za izbor i imenovanje školskih odbora osnovne škole u Kantonu objavit će se u dnevnim novinama, na web stanici Ministarstva (www.mozks-ksb.ba), web stranici Vlade Kantona (www.sbk-ksb.gov.ba ) i Službenim novinama KSB/SBK.

Broj: 01-38-928/2018

Travnik, 30.8.2018. godine 

 MINISTRICA 

Katica Čerkez 


 

pogledano 2785 puta

Novosti

26.11.2020 Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegov...
26.11.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede SBK Vlada Srednjobosanskog kantona je na svojoj 62. sjednici, usv...
24.11.2020 Dana 24.11.2020. godine ministar Ministarstva privrede SBK, gosp.Nisvet Hrnjić, zajedno sa svojim sa...
24.11.2020   U ime Vlade Srednjobosanskog kantona i u svoje lično ime, upućujem iskrene čestitke svim gra...
24.11.2020 Spisak podnosioca zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za dodjelu finansijskih sreds...
« Decembar 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31