Novosti / Obavještenja

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
sa 97. sjednice Vlade SBK održane 23. 09. 2021. godine u Travniku

 

-Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 96. sjednice.

1. Vlada je usvojila izvještaje o radu ministarstava, uprava i upravnih organizacija te ureda i službi za period 1.1. do 30.6.2021.godine:

Ministarstva:
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo finansija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

Uprava i upravne organizacija:
a) Kantonalna uprava za branioce
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve

Ureda i službi
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Kabinet premijera Kantona
e) Ured za javne nabave za potrebe korisnika budžeta KSB/SBK
f) Ured za evropske integracije, fondove odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu

 2. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

• nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kanton za period 2022.-2024.godina,
• izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu (donirana sredstva OŠ Bila“),
• preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu,
• nabavku usluga iz oblasti informatike (Centralizirani sistem obračuna i isplate plata)
- rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
• nabavku bankarskih usluga (vođenje transakcijskog računa i pod računa u okviru JRT).
• izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2021. godine.

3. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnost:

• nabavku mobitela za potrebe Opštinskog suda u Travniku,
• rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

4. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

• izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade PS Donji Vakuf (III. faza),
• izdvajanju sredstava za dodatne radove za izgradnju zgrade PS Kreševo (II. faza),
• izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade PS Donji Vakuf (III. faza),
• nabavku propan butan plina,
• nabavku prekršajnih naloga,
• stavljanju van snage Zaključka Vlade broj: 01-04.1-4056/2021-14 od 3.6.2021. godine.

5. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeću odluku:

• raspodjeli sredstava sa pozicije "Subvencije privatnim poduzećima - poticaj gospodarstvu" za sanaciju posljedica požara u poduzeču " Liv Prom" d.o.o. Jajce.

6. Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• raspisivanje javnog konkursa za prijem državnih službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike,
• izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Kantona za potporu liječenja:
Mirjana Vujica
Ivan Grabovac
Nerma Fazlibašić
Franjo Kvesić
• pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

 7. Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• popunu upražnjenih radnih mjesta.

8. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• izbor najpovoljnijih ponuditelja za nabavu udžbenika,
a) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku (Nakladnik: Školska naklada) - LOT-1
b) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku (Nakladnik: Alfa) - LOT-2
c) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku (Nakladnik: Logovita) - LOT-3
d) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku (Nakladnik: Sarajevo Publishing) - LOT-1
e) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku (Nakladnik: Dječja knjiga Sarajevo i Bosanska riječ Sarajevo) - LOT-2
f) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku (Nakladnik: Nam Tuzla i Vrijeme Zenica) - LOT-6
g) Za nabavu udžbenika za prvi razred osnovne škole na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku (Nakladnik: El - Kalem) - LOT-7.
• poništenje postupaka javnih nabava:
a) Za nabavu i isporuku udžbenika na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku - LOT-3
b) Za nabavu i isporuku udžbenika na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku - LOT-4
c) Za nabavu i isporuku udžbenika na nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku - LOT-5

9. Na prijedlog Kantonalnog arhiva, Vlada je donijela odluku i dala saglasnost:

• izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na zgradi Depoa arhiva (II. faza-LOT 2).

10. Na prijedlog Kantonalne uprava za civilnu zaštitu, Vlada je donijela odluke i dala suglasnosti:

• izdvajanju sredstava opštinama za poslove iz oblasti civilne zaštite:
a) opštini Busovača za sanaciju klizišta na lokaciji Bare
b) opštini Vitez za zaštitu obalnih stubova na rijeci Lašvi
c) opštini Vitez za sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu Enese Patković
d) opštini i Vitez za sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu Enesa Patkovića
e) opštini Kreševo za sanaciju klizišta na putu Crnići – Crnićki Kamenik
f) opštini Fojnica za regulaciju Trošnjičkog potoka
g)opštini i Travnik za sanaciju posljedica požara na stambenim objektima ( Melisa Imširović, Mujo Čelebić i Nermin Maglić).

11. Na prijedlog Kantonalnog zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa, Vlada je donijela odluku i dala suglasnost:

• nabavku auto osiguranja motornog vozila.

12. Na prijedlog Kantonalne uprava za branitelje, Vlada je donijela odluke i dala suglasnosti:

• potpisivanje aneksa na Okvirni sporazum za nabavku sredstava za higijenske potrebe paraplegičara za 2021. i 2022. godinu,
• davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za usluge rehabilitacije.

13. Na prijedlog Ureda premijera Vlade, Vlada je donijela odluku i dala suglasnost:

• izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu za sufinanciranje projekata Europskog pokreta u BiH.

Razrješenja i imenovanja

• Vlada je donijela odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora i vršioca dužnosti zamjenika direktora Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona.

 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU – IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI

 

Pozivaju se mještani MZ Kruščice, zainteresovana fizička i pravna lica da prisustvuju i daju usmene komentare na javnoj raspravi koja će se održati u sali općine Vitez u utorak 05.10.2021. godine, sa početkom u 10 sati.

 

Predmet rasprave je:

Izdavanje prethodne vodne saglasnosti po zahtjevima:

- GENNA d.o.o. Vitez za MHE „Kruščica 1“ i
- HIGRACON d.o.o. Sarajevo za MHE „Kruščica 2“

u postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti.

Zainteresovani mještani, fizička i pravna lica mogu svoje komentare dostaviti i u pisanoj formi Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, do 05.10.2021. godine do 12 sati, poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB ul. Prnjavor 16 A i lično na protokol ili e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Napominjemo da će se javna rasprava zbog zaraze korona virusom COVID 19 održati uz korištenje svih propisanih mjera za sprječavanje širenja zaraze (fizička distanca najmanje 2 m, korištenje zaštitnih maski i rukavica i sl.).

 

POZIV

 

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),


97. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 23.9.2021.godine, u 9 sati
DNEVNI RED

 

1. Zapisnik sa 96.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Izvještaji o radu ministarstava za period 1.1. do 30.6.2021. godine
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo finansija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
3. Izvještaji o radu uprava i upravnih organizacija za period 1.1. do 30.6.2021.godine
a) Kantonalna uprava za branioce
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Izvještaji o radu ureda i službi za period 1.1. do 30.6.2021.godine
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Kabinet premijera Kantona
e) Ured za javne nabave za potrebe korisnika budžeta KSB/SBK
f) Ured za evropske integracije, fondove odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
5. Nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kanton za period 2022.-2024.godina – Ministarstvo financija
6. Odluka o izmjeni Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (suglasnost) – Služba za zapošljavanje
7. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike (saglasnost) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade PS Donji Vakuf (III. faza) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
9. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za dodatne radove za izgradnju zgrade PS Kreševo (II. faza) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
10. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu (donirana sredstva OŠ Bila“) – Ministarstvo finansija
11. Prijedlog Odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinanciranje zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata“ (rekonstrukcija vodovoda u MZ Prusac, opština Donji Vakuf) – Ministarstvo privrede
12. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Kantona za potporu liječenja (4x) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Mirjana Vujica
b) Ivan Grabovac
c) Nerma Fazlibašić
d) Franjo Kvesić
13. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na zgradi Depoa arhiva (II. faza-LOT 2) - Kantonalni arhiv
14. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava opštinama za poslove iz oblasti civilne zaštite (7x) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) opštini Busovača za sanaciju klizišta na lokaciji Bare
b) opštini Vitez za zaštitu obalnih stubova na rijeci Lašvi
c) opštini Vitez za sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu Enese Patković
d) opštini i Vitez za sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu Enesa Patkovića
e) opštini Kreševo za sanaciju klizišta na putu Crnići – Crnićki Kamenik
f) opštini Fojnica za regulaciju Trošnjičkog potoka
g) opštini i Travnik za sanaciju posljedica požara na stambenim objektima ( Melisa Imširović, Mujo Čelebić i Nermin Maglić)
15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku usluga iz oblasti informatike (Centralizirani sistem obračuna i isplate plaća) – Ministarstvo finansija
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku bankarskih usluga (vođenje transakcijskog računa i pod računa u okviru JRT) – Ministarstvo finansija
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku propan butan plina – Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku prekršajnih naloga – Ministarstvo unutrašnjih poslova
19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku auto osiguranja motornog vozila – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
20. Saglasnost za nabavku mobitela za potrebe Opštinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Saglasnost za raspisivanje javnog konkursa za prijem državnih službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
22. Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2021. godine – Ministarstvo finansija
23. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade broj: 01-04.1-4056/2021-14 od 3.6.2021. godine – Ministarstvo unutrašnjih poslova
24. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora i vršioca dužnosti zamjenika direktora Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – Ministarstvo pravosuđa i uprave

Novosti

03.12.2021 Kroz godine rada i konstantnog razvoja, kompanija je izrasla u priznatog i poznatog proizvođača maši...
01.12.2021 Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo, danas je u svom Kabinetu primio delegaciju Domu narod...
29.11.2021 Projekat Evropske unije EU4AGRI objavljuje javni poziv vrijedan 6 miliona KM za podršku investicijam...
29.11.2021 BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINESREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNASLUŽ...
24.11.2021 Objavljuje se Javni poziv za odabir privrednih društava i obrtnika koji nisu dobijali finansijska sr...
« Decembar 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Igor - Small icon-NOVA 1 (002).jpg