Ministarstvo privrede / Novosti

28 Juli
2017

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesijeJAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena mramora na lokalitetu „Dolovi-Begova Brezovača", općina Novi Travnik, šifra S - 2/17

 

1.Predmet koncesije

Istraživanje i eksploatacija arhitektonsko-građevinskog kamena mramora na lokalitetu „Dolovi-Begova Brezovača", općina Novi Travnik

2.Vrijeme dodjele koncesije

Koncesija za istraživanje i eksploataciju se dodjeljuje na vrijeme od 30 godina, od dana potpisivanja ugovora o koncesiji.

 3.Lokalitet eksploatacije

Širi lokalitet je: „Dolovi-Begova Brezovača", općina Novi Travnik

Lokacija je definirana na situacijskoj karti terena, koja će ponuđačima biti data na uvid.

 4.Pravo učešća

Pravo na učešće na javnom pozivu imaju pravne osobe osnovane u skladu s posebnim zakonima Federacije BiH, te registrovane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva i imaju odgovarajuća stručna lica i opremu.

 5.Obaveze koncesionara i rok za rješavanje imovinsko pravnih odnosa

Koncesionar se obavezuje slijedeće:

- obavljati geološka istraživanja i eksploataciju u skladu sa odredbama važećih propisa o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina,

- riješiti imovinsko pravne odnose prije ulaska u posjed,

- zaštiti izvorišta pitke vode i svih vodoprivrednih objekata tj. zabrana vršenja bilo kakvih radova u blizini izvorišta pitke vode,

- zaštiti živote i privatnu imovinu od odrona kamena, prilikom vršenja radova.

 6.Ponuda iznosa i načina plaćanja naknade za koncesiju

- Jednokratna naknada za koncesiju istražnog prostora je najmanje 200 KM/ha,

- Godišnja naknada za koncesiju eksploatacionog prostora je najmanje 100 KM/ha,

 - Postotak prosječne prodajne cijene po m3 kamena arhitektonsko-građevinskog kamena mramora (najmanje 3%).

 7.Obavezni uslovi i standardi za vršenje djelatnosti.

Po dobijanju koncesije, koncesionar je dužan zatražiti odobrenje za istraživanje kojim će biti definisani uslovi istraživanja, obim istražnih radova, količina mineralne sirovine koja se može izvaditi i koristiti za laboratorijska ispitivanja. Koncesionar se obavezuje da će se pridržavati svih zakonskih propisa i standarda koji regulišu pitanja istraživanja mineralnih sirovina, zaštite okoline, vodoprivrede, šumarstva i zaštite na radu.

 Po okončanju istraživanja, koje može trajati najduže tri godine u okviru trajanja koncesionog prava, koncesionar je dužan zatražiti odobrenje za eksploataciju, kojim će biti definisani uslovi eksploatacije, položaj eksploatacijskog prostora, način eksploatacije i rokovi u kojima se moraju izvršiti pripremne radnje za početak eksploatacije, a potom je koncesionar dužan pribaviti odobrenje za obavljanje radova. Koncesionar se obavezuje da će se pridržavati svih zakonskih propisa i standarda koji regulišu pitanja eksploatacije mineralnih sirovina, zaštite okoline, vodoprivrede, šumarstva i zaštite na radu.

 8.Uslovi prestanka i raskida ugovora o koncesiji

Prestanak i raskid ugovora o koncesiji regulisani su članovima 21. i 22. Zakona o koncesijama (Sl. novine SBK, broj: 8/09, 6/13 i 9/15), kao i drugim pozitivnim zakonskim propisima koji uređuju oblasti eksploatacije, gdje su propisani uslovi ukidanja odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina.

 9.Informacija o pravu nadzora nadležnih organa o izvršenju koncesije

Nadzor u izvršavanju ugovora o koncesiji kao i odredbi Zakona o koncesijama vrše nadležna ministarstva davaoca koncesije u okviru svojih nadležnosti, shodno članu 23. Zakona o koncesijama (Sl. novine SBK, broj: 8/09, 6/13 i 9/15).

 10.Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži elemente propisane članom 7. Zakona o koncesijama (Sl. novine SBK, broj: 8/09, 6/13 i 9/15), i članovima 8.,11. i 12. Pravilnika o načinu procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede, te o dokumentaciji potrebnoj za postupak procjene (Sl. novine SBK, broj 12/09), odnosno ponuda se sastoji iz dva dijela:«Tehnički dio ponude» i «Finansijski dio ponude».

 «Tehnički dio ponude» treba da sadrži:

- naziv i tačnu adresu ponuđača (mjesto, ulica, broj, telefon, kontakt osoba i drugi podaci koji mogu poslužiti za efikasniju komunikaciju)

- ovjerenu kopiju Rješenja o upisu u sudski registar sa ovjerenim prilozima ili drugog akta kojim se dokazuje da ponuđač ima pravo obavljati djelatnost istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina

- ovjerenu kopiju Uvjerenja o poreznoj registraciji / Uvjerenja o registraciji obaveznika poreza na dodanu vrijednost

- potvrdu nadležnog organa o redovnom plaćanju poreza

- potvrdu nadležnih organa o redovnom plaćanju doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje

- izjavu ponuđača da nije bio neuspješan u izvršavanju ugovora o koncesiji u protekle tri godine do momenta objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno za korisnike koncesija potvrda nadležnog kantonalnog ministarstva o redovnom plaćanju naknade za koncesiju

- uvjerenje nadležnog suda da odgovorno lice nije u posljednjih 5 godina osuđivano zbog kršenja propisa kojima se sankcionišu krivična djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa i privredni prijestupi,

- uvjerenje nadležnog suda da ponuđač nije pod stečajem ili likvidacijom,

- reference lista ponuđača (lista glavnih usluga pruženih u posljednje 3 godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primateljima),

- kvalifikaciona struktura zaposlenih kadrova i njihove reference

- popis raspoložive opreme ponuđača.

 

 «Finansijski dio ponude» treba da sadrži:

- studiju o ekonomskoj opravdanosti u sklopu koje će biti sadržane procjene zaštite okoliša

- ponudu visine i načina plaćanja naknade za eksploataciju mineralne sirovine

- dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima:

1. koeficijent finansijske stabilnosti

2. koeficijent finansiranja

3. koeficijent opće likvidnosti

- ponuđene garancije za plaćanje naknade za eksploataciju mineralne sirovine

- izjava poslovne banke da ponuđač raspolaže potrebnim finansijskim sredstvima ili da može pribaviti sredstva za eksploataciju mineralne sirovine,

- ovjerenu kopiju bilansa stanja i uspjeha za zadnja dva izvještajna perioda

- dokaz o uplati za sudjelovanje u javnom pozivu.

 

Napomena: Napomena:

- Sve cijene i naknade moraju biti izražene u konvertibilnim markama (KM).

- Ne dostavljati dokumentaciju partnerskih firmi jer ista neće biti predmet bodovanja.

- Dostavljena dokumentacija ne vraća se ponuđačima.

 

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude:

 

1. Visina naknade za koncesiju:

- jednokratna naknada za koncesiju istražnog prostora je najmanje 200 KM/ha,

- jednokratna naknada za koncesiju eksploatacionog prostora je najmanje 100 KM/ha,

- postotak prosječne prodajne cijene po m3 čvrste mase kamena krečnjaka i dolomita (najmanje 3%).

Ovaj kriterij nosi ukupno do 50 bodova.

 

2. Pokazatelji finansijskog stanja ponuđača.

Za realizaciju ovog projekta ponuđač je dužan dokazati da ima osigurana finansijska sredstva:

- koeficijent finansijske stabilnosti k<1,0.

Ovaj kriterij nosi do 5 bodova.

- koeficijent finansiranja k<= 2.

Ovaj kriterij nosi 5 bodova.

- koeficijent opće likvidnosti k<= 0,10.

Ovaj kriterij nosi do 5 bodova.

Ukupno do 15 bodova.

 

3. Iznos i vrsta investicije u programu.

Ovaj kriterij nosi do 15 bodova.

 

4. Broj radnika koje će zaposliti.

Ovaj kriterij nosi do 10 bodova.

 

5.Reference stečene u obavljanju radova koji su predmet koncesije.

Ovaj kriterij nosi do 10 bodova.

 

11.Uslovi povratka korištenog dobra

Poslije završene eksploatacije koncesionar je dužan u potpunosti završiti tehničku i biološku rekultivaciju, te površine koje su državne vratiti općini, a na otkupljenim površinama zadržati pravo korištenja.

 12.Podnošenje ponuda

Naknada za sudjelovanje u javnom pozivu je 3.000,00 KM bez prava povrata.

Naknada se uplaćuje na račun budžeta SBK broj: 132-010-20125367-50 kod NLB banke DD Tuzla, vrsta prihoda 721119.

Pismena ponuda se podnosi, na jednom od službenih jezika u BiH, u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra javnog poziva i naznakom «PONUDA - NE OTVARAJ» na adresu: Ministarstvo privrede, Ul. Stanična 43. 72270 Travnik.

U zatvorenoj koverti sa ponudom dostavljaju se dvije zatvorene koverte sa naznakom «Tehnički dio ponude» i «Finansijski dio ponude».

Ponuda se podnosi ministarstvu neposredno ili preporučenom poštom.

Rok za podnošenje ponuda je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Prijave podnesene preporučenom poštom smatrat će se valjanim ukoliko je datum otpreme pošte u okviru roka iz prethodnog stava.

Bilo koja ponuda koju naručitelj primi nakon propisanog roka, biće vraćena ponuđaču neotvorena.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

 13.Postupak izbora najpovoljnije ponude

Postupak izbora najpovoljnije ponude vršit će komisija u skladu sa Pravilnikom o načinu procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede, te o dokumentaciji potrebnoj za postupak procjene (Sl. novine SBK, broj 12/09).

 Javno otvaranje ponuda obavit će se u zgradi Ministarstva privrede, ulica Prnjavor br.16.

O datumu otvaranja ponuda ponuđači će biti obaviješteni na adresu ponuđača sa omotnice ponude ili na broj telefona sa omotnice ponude.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača, predstavnici sredstava javnog informisanja i zaposlenici Ministarstva privrede.

Sve dodatne informacije i uvid u dokumentaciju, zainteresovani mogu dobiti u Ministarstvu privrede Travnik, Ulica Prnjavor br.16., tel:++387/30 511-217;fax:++387/30 511-729, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Kontakt osoba Nijaz Seferović.

 MINISTAR

 dr.sc. Sedžad Milanović

pogledano 2038 puta