Ministarstvo obrazovanja / Novosti

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj:5/03 – pročišćeni tekst i 14/03), članka 72. Zakona o osnovnom školstvu (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 11/01; Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj:17/04) te člana 8. Pravilnika o izboru, imenovanju i radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj:8/15), Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o raspisivanju javnog konkursa za izbor nedostajućih članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola u SBK broj: 01-02-322/17 od 04.05.2017.godine Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, raspisuje

 JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje (popunu) školskih odbora osnovnih škola
u Srednjobosanskom kantonu

 

I.

U školske odbore osnovnih škola kao javnih ustanova u Srednjobosanskom kantonu(u daljem tekstu: Kanton), biraju se:
a) Predstavnik iz reda osnivača (Kanton) …………………………….………………..1 član
b) Predstavnik lokalne zajednice (općine na čijem području se nalazi škola) ………… 1 član
c) Predstavnik vijeća roditelja/ staratelja učenika ……………………………………... 2 člana
d) Predstavnik zaposlenika škole ……………………………………………………… 1član.

Članove školskoga odbora za škole kao javne ustanove, u ime osnivača imenuje Vlada Srednjobosanskog kantona do okončanja mandata predsjednika i članova Školskih odbora imenovanih na 11. sjednici,Vlade Srednjobosanskog kantona održanoj 29.10.2015. godine.
Obavljanje dužnosti člana školskog odbora dragovoljno je i bez naknade

II.
Školski odbori biraju se za sljedeće osnovne na području Kantona:
1. OPĆINA JAJCE
Osnovne škole
a) Osnovna škola „Jajce“ Kruščica,
- Predstavnik zaposlenika škole …………1član.

2. OPĆINA DONJI VAKUF
Osnovne škole
a) Osnovna škola Hasan Kjafija Pruščak, Prusac,
- Predstavnik iz reda osnivača (Kanton) …………………………….………………. 1 član
- Predstavnik lokalne zajednice (općine na čijem području se nalazi škola) ………. 1 član

b) Treća osnovna škola, Oborci
- Predstavnik vijeća roditelja/ staratelja učenika ……………………………… 1 član
- Predstavnik lokalne zajednice (općine na čijem području se nalazi škola) ……1 član

 III.

Školski odbor je tijelo upravljanja u osnovnoj (u daljem tekstu: škola) čija nadležnost je propisana Zakonom o osnovnom školstvu (Službene novine Srednjobosanskog kantona broj:11/01 i 17/04) te Pravilnikom o izboru, imenovanju i radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj:8/15) koje osigurava djelotvorno i efikasno korištenje svih resursa škole.

Način rada školskog odbora reguliše se poslovnikom o radu.

IV.

Kandidat za člana školskog odbora mora ispunjavati sljedeće opšte uslove:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);
b) da je stariji od 18 godina (dokaz: ovjerena preslika osobne iskaznice);
c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivoui u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja javnog konkursa, te da se na njega ne odnosi člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe);
Pored navedenih opštih uslova iz prethodne tačke 1., kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs za člana školskog odbora škole mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
a) kandidat iz reda osnivača, da nije zaposlenik škole i da ima visoku stručnu spremu VSS -VII stupanj ili II. Ciklus visokog obrazovanja, (dokaz: ovjerena preslika diplome o završenom visokom obrazovanju);
b) kandidat iz reda lokalne zajednice, da nije zaposlenik škole i da ima najmanje višu stručnu spremu ili najmanje I. ciklus visokog obrazovanja (dokaz: ovjerena preslika diplome o završenom višem ili visokom obrazovanju);
c) kandidat iz reda zaposlenika škole, da ima visoku stručnu spremu, najmanje I. ciklus visokog obrazovanja sa najmanje 240 ECTS bodova, a izuzetno najmanje višu školsku spremu-VI stupanj za člana školskog odbora u osnovnoj školi (dokaz: ovjerena kopija diplome o završenom visokom ili višem obrazovanju) i da je predložen na proširenoj sjednici nastavničkog vijeća za člana školskog odbora (dokaz: izvod iz zapisnika proširene sjednice nastavničkog vijeća);
d) kandidat iz reda vijeća roditelja škole, da nije zaposlenik škole i da ima najmanje srednju stručnu spremu - IV stupanj (dokaz: diploma/svjedočanstvo o završenoj školskoj spremi), i da je predložen na sjednici vijeća roditelja za člana školskog odbora (dokaz: izvod iz zapisnika sa sjednice vijeća roditelja);
e) da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 70/08)- (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe);
f) da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje je nespojivo sa dužnošću u školskom odboru (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe);
g) da nije član više od jednog upravnog/školskog odbora ili nadzornog odbora (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe);
h) da nema privatni finansijski interes u školi u čiji se školski odbor imenuje (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe).
a) Uz prijavu na javni natječaj kandidat je obvezan pored dokaza o ispunjenosti općih i posebnih uslova dostaviti izjavu u kojoj će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog konačnog imenovanja.
b) Kandidat prilaže jednu izjavu ovjerenu od strane mjerodavne općinske službe, kojom će obuhvatiti sve navedeno u stavku (1) pod c), i stavku (2) pod e), f), g) i h) .

V.

1. Kandidati su, uz prijavu na natječaj, dužni dostaviti sljedeće dokumente:
a) Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
b) Diploma/ svjedočanstvo o završenom odgovarajućem obrazovanju, navedenom u tački IV. stav 2. pod a), b), c) ili d) ovoga konkursa (ovjerena kopija)
c) Lična karta (ovjerena kopija)
d) Izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke IV. stav (1) pod c), i stav (2) pod e), f), g) i h) ., Javnog konkursa (izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe).
2. Kandidat iz reda zaposlenika škole uz prijavu je obavezan priložiti i „Izvod iz zapisnika sa proširenog sastanka nastavničkog vijeća škole“ o izboru kandidata za člana školskog odbora;
3. Kandidat iz reda vijeća roditelja/staratelja uz prijavu je obavezan priložiti i „Izvod iz zapisnika sa sastanka Vijeća roditelja/staratelja škole“ o izboru kandidata za člana školskog odbora;
3. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Prijava za člana Školskog odbora i Izjava o ispunjavaju uslova iz tačke IV. može se preuzeti na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (www.mozks-ksb.ba ili na www.emis.ba/sbk).
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju najkasnije 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave, lično ili poštom preporučeno sa naznakom «Prijava na javni konkurs za Školski odbor ''________________'' (upisati naziv škole) - ne otvaraj/otvara Povjerenstvo», na adresu Ministarstva obrazovanja, naukei, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona: Stanična 43., 72270 Travnik.

VII.

1. Postupak provedbe javnog konkursa provest će Komisija koju imenuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta posebnim rješenjem, koje obrađuje sve prispjele prijave, utvrđuje potpunost i blagovremenost istih i o tome vodi zapisnik, koje pisanim putem obavještava kandidate koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa
2. Nakon utvrđivanja konačnih lista kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija sastavlja „Jedinstvenu listu kandidata za članove školskih odbora“ po općinama i školama, koju uz zapisnik dostavlja Vladi Kantona na dalji postupak imenovanja.

VIII.

Javni konkurs za izbor i imenovanje školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Kantonu objavit će se u dnevnim novinama, na web stanici Ministarstva (www.mozks-ksb.ba i na www.emis.ba/sbk ), web stranici Vlade Kantona (www.sbk-ksb.gov.ba ) i Službenim novinama KSB/SBK.

 

MINISTRICA

Katica Čerkez

Broj:____________________
Travnik, ___.___.2017. godine

 

pogledano 5537 puta
Više iz kategorije:

» Javni konkurs