Kantonalna uprava za šumarstvo / Novosti

07 April
2017

Saopštenje – Zaštita šuma Srednjobosanskog kantona od šumskih požaraU smislu poduzimanja preventivnih mjera na zaštiti šuma Srednjobosanskog kantona od požara, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK-Kantonalna uprava za šumarstvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK, Kantonalna uprava za civilnu zaštitu SBK i ŠPD/ŠGD “Srednjobosanske šume/Sume Središnje Bosne” doo Donji Vakuf upućuju

SAOPŠTENJE
ZAŠTITA ŠUMA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA OD ŠUMSKIH POŽARA
-Informisanje javnosti-

 

Kako se na području Srednjobosanskog kantona konstantno evidentiraju učestale pojave šumskih požara i milionske štete na šumskom prirodnom resursu nastale kao posljedica šumskih požara, u cilju poduzimanja preventivnih mjera na zaštiti šuma informišemo javnost o slijedećem:
- U šumama i na šumskom zemljištu kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume nije dozvoljeno loženje otvorene vatre, a izazivanje šumskog požara predstavlja krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora i do dvanaest godina.
- Na svim šumama i šumskom zemljištu sa visokim stepenom ugroženosti od šumskog požara od strane SPD/SGD “Srednjobosanske šume/Sume Središnje Bosne” doo Donji Vakuf i Kantonalne uprave za šumarstvo SBK instalirane su table i znakovi upozorenja kojima se dodatno upozorava na zabranu loženja vatre i upotrebu otvorenog plamena. Lokalno stanovništvo kao i druga lica dužni su strogo poštivati vidno istaknute znakove zabrane i upozorenja, te u šumi ili neposrednoj blizini iste ne provoditi aktivnosti kojima se može izazvati šumski požar.
- Upozoravamo lokalno stanovništvo da na vlastitim nešumskim parcelama (poljoprivrednom zemljištu, pašnjacima i dr.) ne vrše paljenje vatre radi spaljivanja korova, biljnih otpadaka i drugog materijala iz razloga što isto predstavlja potencijalni uzrok pojave i nastanka šumskog požara.
U slučaju nepostupanja po navedenim upozorenjima i zabranama protiv svih lica će biti poduzete zakonom predviđene mjere.
Kako bi se šira društvena zajednica aktivnije uključila u zaštitu šuma od požara apelujemo na građanstvo da svaku pojavu i nastanak šumskog požara neizostavno i odmah prijave na besplatne telefonske brojeve policije (122), operativnog centra civilne zaštite (121) i vatrogasnog društva (123).

Travnik, 21.03.2017. godine

pogledano 2007 puta