Kantonalna uprava za šumarstvo / Novosti

17 April
2013

Program Transfera za 2013. godinu Kantonalne uprave za šumarstvo SBKPROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA
„TRANSFER ŠUMARSTVU PO ČLANU 50. UREDBE O ŠUMAMA FBiH“
UTVRĐENIH BUDŽETOM
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/KANTONA SREDIŠNJA BOSNA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA 2013. GODINU

 

A. SVRHA PROGRAMA

Prema članu 46. Uredbe o šumama („Službene novine Federacije BiH“broj:83/09;26/10;38/10i34/11), radi ostvarivanja općeg interesa i dugoročnih ciljeva zasnovanih na principima održivog gospodarenja šumama, ustanovljavaju se finansijska sredstva za zaštitu i unapređenje stanja postojećih i podizanja novih šuma i za ruralni razvoj.Ustavni sud Federacije BiH je donio presudu broj: U-28/10 od 23.03.2011.godine kojom je dato mišljenje da se Uredba o šumama mogla primjenjivati najdalje do 06.12. 2011. godine, ali je Pravilnikom o izmjenama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ 41/12), regulisano da se prihodi od naknada za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma koji nisu uplaćeni po osnovu obaveza nastalih u vrijeme važenja Uredbe o šumama, uplačuju, obračunavaju i koriste po propisima koji su važili do dana prestanka primjene Uredbe o šumama.

B. VISINA SREDSTAVA I IZVORI SREDSTAVA
Finansijska sredstva se obezbjeđuju iz naknada po osnovu člana 46. stav 2. Uredbe o šumama, te se ista u skladu sa članom 46. stav 3. Uredbe, uplačuju na poseban račun Budžeta Federacije i budžeta kantona.
Ova sredstva obezbjeđuju se iz:
• Naknada za općekorisne funkcije šuma.
• Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama;
• Naknada za izdvajanje dijelova državnih šuma iz šumskogospodarskih područja;
• Naknada za korištenje državnih šuma;
• Naknada u postupku promjene namjene šuma i šumskog zemljišta (krčenja šuma);
• Naknada po osnovu uspostave prava služnosti na državnom šumskom zemljištu;
• Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta;
• Naknada za ekspropisano državno šumsko zemljište
• Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma
U skladu sa članom 50. Uredbe, iz sredstava prikupljenih u budžetu kantona po navedenom osnovu, moguće je finansirati slijedeće poslove:
• rad čuvarske službe;
• izrada i revizija kantonalnog šumsko-razvojnog plana;
• izrada šumsko privrednih osnova za privatne šume i nadzor nad prikupljanjem podataka za izradu šumsko privrednih osnova za državne i privatne šume;
• biološka obnova šuma u obimu većem od onog koji je predviđen šumsko privrednom osnovom;
• obnova šuma od posljedica elementarnih nepogoda, prenamnoženja insekata, požara i slično;
• unapređenje proizvodnje šumskog reproduktivnog materijala;
• organizovanje tehničkih specijalističkih kurseva;
• očuvanje i unapređenje bioraznolikosti šumskih ekosistema;
• druge namjene za unapređenje šuma.
Shodno članu 50. stav 2. Uredbe o šumama i članu 12. stav 1. tačka l. Zakona o šumama (Službene novine SBK/KSB broj: 14/02; 2/05 i 8/11), za iznos sredstava utvrđen budžetom kantona u tekućoj godini za te namjene, kantonalna uprava za šumarstvo je u obavezi da pripremi program poticaja za šumarstvo na osnovu kriterija za dodjelu namjenskih sredstava kantona.
Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Srednjobosanskog kantona broj: 1/13) u članu 3. razdjel 19, glava 02, ekonomski kod 614 000, predviđen je „Tekući prijenos sredstava“ za program „Poticaj šumama po članu 50.Uredbe o šumama“ u iznosu 100.000,00 KM.

C. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA
Poštujući zakonske propise o utrošku namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknada za zaštitu i unapređenje stanja postojećih i podizanja novih šuma i ruralni razvoj, Kantonalna uprava za šumarstvo u okviru programa „Poticaj šumarstvu u skladu sa članom 50.Uredbe o šumama“, u iznosu od 45.000,00 KM u tekućoj 2013.godini podržat će:
Vrsta transfera KM %
I. Transfer projektima i aktivnostima na promociji šuma i šumarstva
posvećenih obilježavanju Međunarodnog dana šuma 45.000,00 100%

• Centralne manifestacije za obilježavanje Međunarodnog
dana šuma za područje SBK/KSB.................................................................5.000,00 12,5
• Naučne i stručne konferencije, forumi i edukacijski seminari
organizovani u povodu obilježavanja Međunarodnog dana šuma...............10.000,00 25,0
• Kampanje usmjerene na promovisanje pošumljavanja
i sadnje drveća na području SBK/KSB........................................................10.000,00 25,0
• Kampanje usmjerene na promovisanje ekoloških aktivnosti
(čišćenje zelenih površina, zaštićenih područja i drugih
prirodnih vrijednosti i sl.).............................................................................10.000,00 12,5
• Izrada/prezentacija dokumentarnog filma ili video
spota edukativnog i promotivnog karaktera u vezi sa
obilježavanjem Međunarodnog dana šuma....................................................5.000,00 12,5
• Usluge javnog informisanja i promovisanja: izrada
i distribucija stručne literature, publikacija i časopisa,
književnih zapisa i promotivnog materijala..................................................5.000,00 12,5

 

I.TRANSFER PROJEKTIMA I AKTIVNOSTIMA NA PROMOCIJI ŠUMA I ŠUMARSTVA –
- 45.000,00 KM-

U cilju podizanja svijesti društva o značaju šuma i unapređenja održivog upravljanja, očuvanja i održivog razvoja svih vrsta šuma i drveća izvan šume na dobrobit sadašnjih i budućih generacija, Rezolucijom Generalne skupštine UN-a A/RES 67/200 od 28.11.2012. godine, proglašen je 21. mart/ožujak - Međunarodnim danom šuma. Sve države članice UN-a su pozvane da poćevši od 2013.godine na međunarodnom i nacionalnom nivou organizuju različite aktivnosti kojima bi se obilježio Međunarodni dan šuma i na taj način ukazalo javnosti na dobrobit koje šumski ekosistemi daju čovječanstvu.
Uzimajući u obzir da trenutno ne postoji globalno priznat datum za obilježavanje i poduzimanje aktivnosti na podizanju svijesti o važnosti šuma i održivog gospodarenja šumama, a uviđajući koristan doprinos nacionalnih, regionalnih i međunarodnih aktivnosti poduzetih u toku obilježavanja „2011.- Međunarodne godine šuma“, donesena je odluka o proglašenju 21. marta/ožujka - Međunarodnim danom šuma koji se obilježava svake godine poćevši od 2013.godine.
U tom konteksu na području Srednjobosanskog kantona koji je u dosadašnjem periodu prepoznatljiv kao lider na području Federacije BiH, u organizaciji aktivnosti na obilježavanju „Evropske sedmice šumarstva“ (okrobra/listopada 2008.godine) i obilježavanju „Međunarodne godine šuma“ (2011.godine), sasvim je opravdano podržati sve projekte i aktivnosti koje se dovode u vezu sa obilježavanjem 21. mart/ožujak - Međunarodnim danom šuma, a u osnovi su usmjerene na promociju šuma i šumarstva i podizanje svijesti šire javnosti o značaju šuma i potrebi za unapređenjem gospodarenja i zaštite šuma Srednjobosanskog kantona. Prioritet za podršku imaju projekti i aktivnosti koji se odnose na organizovanje:
• Centralne manifestacije za obilježavanje Međunarodnog dana šuma za područje SBK/KSB
• Naučne i stručne konferencije, forumi i seminari organizovani u povodu obilježavanja Međunarodnog dana šuma
• Kampanje usmjerene na promovisanje pošumljavanja i sadnje drveća na području SBK/KSB
• Kampanje usmjerene na promovisanje ekoloških aktivnosti (čišćenje zelenih površina, zaštićenih područja i drugih prirodnih vrijednosti i sl.)
• Izrada/prezentacija dokumentarnog filma ili video spota edukativnog i promotivnog karaktera u vezi sa obilježavanjem Međunarodnog dana šuma
• Usluge javnog informisanja i promovisanja: izrada i distribucija stručne literature, publikacija i časopisa, književnih zapisa i promotivnog materijala

Korisnici sredstava su stručne organizacije, udruženja i institucije koje podnesu zahtjev/prijedlog za organizovanje manifestacije, provođenje aktivnosti ili pružanje usluga uz koji se obavezno prilaže program manifestacije, aktivnosti i usluga kao i specifikacija troškova.
Zahtjev se zaprima putem Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva-Kantonalne uprave za šumarstvo SBK i isti se realizuje uz obavezu zaključivanja ugovora, a nakon što ga razmatra i prihvati komisija koju svojim rješenjem imenuje direktor Kantonalne uprave za šumarstvo.
Odluku o izdvajanju sredstava po ovom programu donosi Vlada SBK/KSB, po prijedlogu kantonalne uprave za šumarstvo, putem resornog ministarstva.

D. REALIZACIJA I NADZOR
Sredstva za realizaciju navedenog Programa utvrđena su Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Srednjobosanskog kantona broj: 1/13) u članu 3. razdjel 19, glava 02, ekonomski kod 614 000, predviđena kao „Tekući prijenos sredstava“ za program „Poticaj šumama po članu 50.Uredbe o šumama“, te se za realizaciju istih određuju Ministarstvo finansija/financija i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva -Kantonalna uprava za šumarstvo svako u okviru vlastite nadležnosti.
Nadzor nad namjenskim korištenjem navedenih sredstava, kao i nad realizacijom terenskih radova, vršiće Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede putem Kantonalne uprave za šumarstvo.

 

Travnik, 15.03.2013.godine.


Ministar:
Senad Selimović

 

 

pogledano 634 puta