Štampa

Nadležnosti

Nadležnosti organa uprave

Poslovi i radni zadaci iz djelokruga Kantonalne uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove obavljaju se u okviru slijedećih osnovnih ustrojstvenih jedinica:

  1. ODJEL ZA GEODETSKE POSLOVE,
  2. ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Svaka osnovna ustrojstvena jedinica u oblasti za koju je uspostavljena vrši poslove i radne zadatke iz nadležnosti ove Uprave.

Kantonalan uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove obavlja. određene upravne i stručne poslove utvrđene Zakonom koji se odnosi na ostvarivanje nadležnosti kantona u oblasti izmjere te uspostava i obnova katastra nekretnina, izmjere i obnove katastara komunalnih uređaja, registra prostornih jedinica,kartografiranje područja Kantona,baze podataka katastra nekretnina koncesija zemljišta, inspekcijskog nadzora geodetskih poslova i u geodetskim obrtima, imovinsko pravnih i drugih stvarnopravnih odnosa na nekretninama i pravima na nekretnine, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Djelokrug rada

Područje Kantona i 12 općina KSB


Org. struktura

Ravnatelj: Stipica Oreć,dipl.ing.geod.
Pomoćnik ravnatelja za geodetske poslove: Zijah Balihodžić, dipl.ing.geod.
- Dinko Zelić Voloder,dipl.ing.geod.;stručni savjetnik
- Ana Matišić, magistra ing.geod.i geoinformatike:viši stručni suradnik
Pomoćnik ravnatelja za imovinsko pravne i opće poslove: Mehrid Petrović,dipl.pravnik
Tehnički tajnik: Borjana Antunović

Biografija direktora

Stipica Oreč, dipl.ing.geod., sin Mate, rođen 11.71964.godine,.u Bugojnu, nastanjen u Gornjem Vakufu-Uskoplju, ul.Silvija Strahimira Kranjčevića osnovnu školu u Pajić Polju1979g.,Gimnaziju završio u općini G.Vakuf-Uskoplje 1983.g. a diplomirao na geodetskom fakultetu u Zagrebu 1990.godine Prvo zaposlenje u općini G.Vakuf-Uskoplje 1991-1992,obavljao poslove šefa općinske službe za katastar 1994-2001.g.,a ravnatelj ove Uprave je od 2001.godine.

Osnovni dokumenti

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (Službene novine KSB/SBK, br.:2/97) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (Službene novine br.:5/2001 , Zakon o državnoj službi u F BiH, br.:29/03,23/04,39/04,54/04,67/05, 8/06 i 04/12), Zakon o namještenicima u organima državne službe u F BiH(Službene novine F BiH br:49/05) i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove