Kantonalna uprava za civilnu zaštitu / Novosti

21.04.2020 | Naredba 12-4-6-148-131-20 - raspodjela medicinskih sredstavaNaredba 12-4-6-148-132-20 - raspodjela testova za koronavirusNaredba 12-4-6-148-133-20 - raspodjela jednokratn...
18.04.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-5-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o funkcionisanju kantonalnih operativnih centara&nbs...
17.04.2020 Naredba Kantonalnog štaba civilne zaštite - prevoz osoba sa graničnih prelaza do najbližeg mjesta u SBK - karantena Naredba Federalnog štaba civilne ...
10.04.2020 Naredba Kantonalnog štaba civilne zaštite SBK br.: 01-40-8-1/20-13 – o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru do daljnjeg. (više informacij...
06.04.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.:12-40-6-148-100/20, raspodjela testova za koronavirus Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-4...
23 Juli
2015

JAVNI POZIV za sufinansiranje općina na osnovu njihovih planova i projekata razvoja i jačanja sistema zaštite i spašavanjaNa osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona broj: 01-02-347/15, i Godišnjeg plana korištenja sredstava za posebne naknade za 2015. godinu, Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje 

JAVNI POZIV
za sufinansiranje općina na osnovu njihovih planova i projekata
razvoja i jačanja sistema zaštite i spašavanja

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu, razdjel 24, glava 01, ekonomski kod 614200, subanalitički OAM007, funkcionalni kod 0320, Transfer za pomoć kantonima i općinama u saniranju dijela šteta nastalih u prirodnim i drugim nesrećama i jačanje sistema zaštite i spašavanja, a od interesa za građane Srednjobosanskog kantona na sprječavanju i ublažavanju djelovanja prirodnih i drugih nesreća.

PRAVO SUDJELOVANJA

Na osnovu Javnog poziva pravo na sudjelovanje i pravo na dodjelu sredstava imaju sve općine Srednjobosanskog kantona u ostvarivanju zadataka iz oblasti zaštite i spašavanja, a koje ispunjavaju kriterije za dodjelu sredstava iz Odluke o postupku i kriterijima dodjele finansijske pomoći općinama u ostvarivanju zadataka zaštite i spašavanja („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 9/12)

 KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

1. da je formirana služba civilne zaštite općine,
2. da je formiran općinski štab civilne zaštite,
3. da je donesena procjena ugroženosti općine,
4. da je donesen program razvoja i plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine,
5. da je donesen godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade i podnesen godišnji izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za proteklu godinu.
6. da općina ima organizovane snage civilne zaštite,
7. da se sredstva posebne naknade u općini koriste isključivo u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih na osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća («Službene novine Federacije BiH», br. 4/12),
8. da je zahtjev kojim se kandiduju za ova sredstva adekvatno obrazložen i dokumentiran.

 POTREBNA DOKUMENTACIJA

- Odluku o formiranju službe civilne zaštite,
- Odluka o formiranju općinskog štaba civilne zaštite,
- Odluka o donošenju procjene ugroženost od prirodnih i drugih nesreća,
- Odluka o usvajanju programa razvoja i plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,
- Odluka o usvajanju Godišnjeg plana korištenja sredstava posebne naknade za 2015. godinu,
- Odluka o formiranju jedinica ili službi civilne zaštite,
- Projekat planiranog zadatka iz oblasti zaštite i spašavanja.

 NAPOMENA

Ocjenu i rangiranje prijava pristiglih na ovaj poziv vršit će Komisija koje imenuje Direktor Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

 PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave se podnose Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu, ul. Vezirska 62A Travnik, u zatvorenoj pismenoj formi sa naznakom za Javni poziv za sufinansiranje općina na temelju njihovih planova i projekata razvoja i jačanja sistema zaštite i spašavanja – ne otvaraj.

Rok za podnošenje prijave je 60 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

pogledano 1554 puta
« Maj 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


ZNAK ZA 121