srijeda, 30 Maj 2018 10:25

Zakoni, odluke i zaključci sa 30. sjednice Skupštine održane 28.5.2018. godine

Skupština Srednjobosanskog kantona je usvojila zapisnik sa 29. sjednice Skupštine Kantona donijela Zakon, Odluke i zaključke na
30. sjednici održanoj 28.5.2018.godine kako slijedi:

 

 

1.Odluka o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o šumama.
2.Zakon o dopunama Zakona o šumama.
3.Odluka o davanju saglasnosti na Odluka o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2018.godinu.
4.Odluka o davanju saglasnosti na Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2018.godinu.
5. Zaključak o prihvaćanju Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu.
6.Zaključak u povodu razmatranja federalnog Prednacrta zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.
7. Zaključak u povodu razmatranja federalnog Nacrta strategije zapošljavanja Federacije BiH 2018-2021. godine.

 

 

pristup informacijama

Search