utorak, 26 Novembar 2019 13:44

Saopštenje sa VIII. sjednice Skupština Srednjobosanskog kantona Istaknuto

Skupština Srednjobosanskog kantona je na VIII sjednici održanoj 20.11.2019.godine usvojila skraćeni zapisnik s VII. sjednice Skupštine Kantona te donijela akte kako slijedi:

1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu.
2. Zaključak o prihvaćanju Nacrta Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.
3. Zaključak o prihvaćanju Nacrta zakona o izvršavanju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.
4. Zaključak o prihvaćanju Nacrta Strategije za mlade Kantona Središnja Bosna.
5. Zaključak o imenovanju Radnog tima za izradu Strategije za mlade Kantona Središnja Bosna.
6. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju Šumskogospodarskog društva „ Srednjobosanske šume“ /Šumskoprivredno društvo „ Šume Središnje Bosne“ društvo sa ograničenom odgovornošću za poslovnu 2018godine, Izvještaj nezavisnog revizora za 2018.godinu i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za period 01.01.2018 do 31.12.2018.godine,
7. Zaključak o primanju na znanje Godišnji Izvještaj VSTV-a BiH za 2018.godinu.

 

pristup informacijama

Search