Članak je filtriran: petak, 17 Maj 2019 - Vlada SBK - KSB

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za raspodjelu sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona“ utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu. sredstva za realizaciju ovog Programa planirana su u Budžetu SBK u iznosu od 25.000,00 KM.
- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma“ utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu. Odluka se mijenja u dijelu : U tački I stav (2) novčani iznos 300.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 190.195,50 KM.
- Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena gabra na lokalitetu «Staište» - općina Novi Travnik. Koncesija se dodjeljuje Privrednom društvu „SPR“ d.o.o. Vitez.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2019. godini za epizootiološko područje SBK, zaštita zdravlja bilja u 2019. godini i način finansiranja mjera iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije Transfer za program „Poticaj državnim šumama u skladu sa Zakonom o šumama“ i „Poticaj privatnim šumama u skladu sa Zakonom o šumama“ utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godine. Sredstva za realizaciju Programa planirana su u Budžetu SBK za 2019. godinu u iznosu 300.000,00 KM
- Odluka o usvajanju Plana javne nabavke po stavkama: subvencije javnim preduzećima–poticaji vodoprivredi i subvencije javnim preduzećima –poticaji vodoprivredi (interventna sredstva) utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu. Sredstva su planirana u Budžetu SBK za 2019. godinu u iznosu od 668.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa raspodjele i prenosa sredstava sa tekućih transfera drugim nivoima vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama- poticaji vodoprivredi, utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu. Sredstva su planirana u Budžetu SBK za 2019. godinu u iznosu od 432.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabavke u skladu sa usvojenim Planom javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2019. godinu. Na osnovu Plana javne nabavke za 2019. godinu i raspodjele sredstva u Budžetu za 2019. godinu, daje se saglasnost za pokretanje postupaka javne nabavke za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH sa stavki: Subvencije javnim preduzećima - poticaji vodoprivredi i Subvencije javnim preduzećima –poticaji vodoprivredi (intervantna sredstva), u iznosu od 668.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju i prenosu sredstva na račune općina SBK, u skladu sa usvojenim Programom raspodjele i prenosa sredstava, sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu, izdvajaju se i prenose sredstava na račune općina:
• Donji Vakuf, za projekat „Rekonstrukcija saobraćajnice u industrijskoj zoni JANJ-a, odvodnja površinskih voda “, u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM,
• Dobretići, za projekat „Proširenje vodovodne mreže Bunar-Suhi Vrh na zaseoke Tomičićki i Ilinovići“, (naselje Bunar), ukupnom iznosu od 16.000,00 KM,
• Fojnica, za projekat „ Biološki prečistać fekalnih otpadnih voda za naselje u MZ Prokos, u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM,
• G.Vakuf /Uskoplje, za projekte: „Rekonstrukcija vodovodne, fekalne i oborinske kanalizacije u užem urbanom području“, u ukupnom iznosu od 52.000,00 KM, „Zaštita izvorišta Crno vrilo, u skladu sa Elaboratom i Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta, u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM,
• Jajce, za projekat „Kanalizacija Klimenta“, u ukupnom iznosu od 47.000,00 KM,
• Kreševo, za projekte: „Izgradnja rezervoara u naseljenom mjestu Zvizd“, u ukupnom iznosu od 16.000,00 KM, i „Regulacija i čišćenje rijeke Kreševčice –uže gradsko jezgro, u ukupnom iznosu od 7.000,00 KM,
• Vitez, za projekte: „Rekonstrukcija primarne vodovodne mreže u MZ Gačice, dionica u naselju Kamenjače “, u ukupnom iznosu od 36.000,00 KM, i „Nastavak radova na izgradnji vodovoda Bukve “, u ukupnom iznosu od 15.000,00,
• Kiseljak, za projekat: „Rekonstrukcija distributivnih cjevovoda iz vodovodnog sistema Studenac i Bijele vode “, u ukupnom iznosu od 33.000,00 KM,
• Travnik, za projekate: „Uređenje izvorišta i regulacija dijela vodotoka Dokuzi“, u ukupnom iznosu od 25.000,00 KM i „Sanacija korita rijeke Lašve u MZ Goleš“, u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2018.godinu za realizaciju
projekata iz oblasti vodoprivrede: „Regulacija korita rijeke Lašve od Borca do Gumara-kaskade, općina Travnik“, u iznosu od: 5.505,66 KM (bez PDV-a), odnosno 6.441,62 KM (sa PDV-om). Sredstva će se uplatiti najpovoljnijem ponuđaču „IGM IUT Haskić“ d.o.o. Vitez.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, okoliša, obnove, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu, za realizaciju projekta Sanacija zida i stolarije na sportskoj dvorani JU Kulturno sportski centar Bugojno i uplatit će se na žiro- račun JU Kulturno sportskom centru Bugojno. Odlukom se izdvaja iznos od 9.500,00 KM.
- Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu, za realizaciju projekta Sanacija kanalizacijske mreže u naselju Rijeka-sportski centar Rijeka, općina Vitez i uplatit će se na žiro- račun Općine Vitez. Odlukom se izdvaja iznos od 6.978,47 KM
- Odluka o izdvajanju sredstava sa projekat Izgradnje rezervoara u G.Maljine, općina Travnik iz Sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, za realizaciju projekta Izgradnje rezervoara G.Maljine, općina Travnik. Odlukom se izdvaja iznos od 5.651,10 KM, sredstva će se uplatiti izabranom ponuđaču „GANIK i.d.a.“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava za projekte Izmjena stolarije HKD „Napredak“ Busovača, općina Busovača iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, za realizaciju projekta izdvaja se iznos od 6.000,00 KM, sredstva će se uplatiti izabranom ponuđaču „ROLPLAST“ d.o.o. Busovača“.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Budžeta SBK, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM za nižu potrošačku jedinicu “Treća osnovna škola“ Oborci-Donji Vakuf, troškovi prijevoza nastavnika i učenika na međunarodnom „Fraternity cup“ u Parizu, Republika Francuska.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019.g., odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Telekom-a Sarajevo, OŠ „Hasan Kjafija-Pruščak“ Prusac, u iznosu od 3.000,00 KM za nabavku opreme.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019.g., odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Fondacije za bibliotekarsku djelatnost, OŠ „Dr.Boris Ćorić“ Kreševo, u iznosu od 1.595,00 KM za nabavku opreme.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019.g., odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Općine Novi Travnik, OŠ „Safet-beg Bašagić“ Novi Travnik, u iznosu od 300,00 KM za pokrivanje troškova Federalnog takmičenja iz fizike.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019.g., odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja, OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik, u iznosu od 5.695,00 za nabavku opreme.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu, općini Dobretići za drugi kvartal 2019. godine, odlukom se izdvaja iznos od 62.500,00 KM za period april-juni 209. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, donijela slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 164.468,50 KM za mjesec mart akademske 2018/19 godine, za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata.
- Odluka o izdvajanju sredstava namijenjenih za podršku vjerskim zajednicama u 2019. godini, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM kako slijedi:
 Islamskoj zajednici u BiH za podršku vjerske manifestacije „509. Dani Ajvatovice“ – 11.000,00 KM.
 Vrhbosanska nadbiskupija „Župa sv. Ivana Krstitelja Podmilačje“ za proslavu rođenja sv.Ivana Krstitelja – 9.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2019.g., odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM za OŠ „Dubravica“ Vitez-Preočica, za posjetu nastavnika i učenika prijateljskoj školi u Republici Turskoj.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2019.g., odlukom se izdvaja iznos od 7.000,00 KM za SS „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak, za nastavak II faze rekonstrukcije centralnog grijanja.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2019.g., odlukom se izdvaja iznos od 6.500,00 KM kako slijedi: “Prva osnovna škola“ Donji Vakuf - 4.000,00 KM, doček nastavnika i učenika dvije prijateljske škole iz Republike Turske i OŠ „Kaćuni“ Kaćuni - 2.500,00 KM obilježavanje dana škole i doček gostiju i donatora iz Republike Turske.
- Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za osnovne i srednje škole, za nastavno i nenastvano osoblje.

Kantonalna direkcija za ceste je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa održavanja i Godišnjeg plana i programa rekonstrukcija regionalnih puteva na području SBK za 2019. godinu.
Vlada SBK je na prijedlog direkcije, primila k znanju Informaciju o realizaciji kreditnih sredstava za rekonstrukciju regionalnih puteva na području SBK iz 2018. godine.

Kantonalni arhiv je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna Kantona KSB/SBK za 2017. godinu za plaćanje II dijela vršenja nadzora nad izvođenjem radova II faze na zgradi Depoa kantonalnog arhiva Travnik. Odlukom se izdvajaju sredstva za plaćanje vršenja nadzora nad izvođenjem radova II faze na zgradi Depoa kantonalnog arhiva Travnik u iznosu od 2.106,00 KM sa uračunatim PDV-om, sredstva će se doznačit "Zanatstvu" do.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu za plaćanje II privremene situacije za provođenje radova (druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva Travnik – zanatski radovi. Odlukom se izdvaja iznos od 54.249,39 KM sa uračunatim PDV-om, sredstva će se doznačiti građevinskom preduzeću „Konstrukcije“ d.o.o. Mostar.
- Odluka o izdvajanju sredstava za potrebe sufinansiranja organizacije III kongresa arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, odlukom se izdvaja iznos od 3.000,00 KM, sredstva će se uplatiti na račun Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine.

Kantonalna uprava za pitanje branioca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ortopedskih pomagala za noge i ruke, najpovoljniji ponuđač je „IZVOR-KOMERC“ d.o.o. Banja Luka, sa visinom ponude od 222.681,38 KM sa PDV-om.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ortopedskih pomagala – sredstva za higijenske potrebe i pomagala za paraplegičare, najpovoljniji ponuđač je „IZVOR-KOMERC“ d.o.o. Banja Luka, sa visinom ponude od 195.281,40 KM sa PDV-om.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za usluge geodetskog premjera rudarskih radova koji se izvode na osnovu ugovora o koncesijama za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za nabavku i ugradnju podne keramike u holu i molerski radovi u „Prva osnova škola“ Bugojno, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 20.325,94 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za nabavku i ugradnju unutrašnje stolarije i obrade špala za vrata u „Prva osnova škola“ Bugojno, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 10.158,50 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za školskog namještaja u „Prva osnova škola“ Bugojno, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 22.977,84 KM.

Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za vozila i motocikle (servisiranje i održavanje), najpovoljniji ponuđač je „AUTO AKI“ d.o.o. Travnik, sa visinom ponude od 62.275,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za budžetske korisnike za nabavku računara i računarske opreme, procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 1.665.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za budžetske korisnike za nabavku i isporuku mrkog uglja, procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 1.050.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za budžetske korisnike za nabavku i isporuku uglja lignita, procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 198.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za budžetske korisnike za nabavku i isporuku ogrijevnog drveta, procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 346.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za budžetske korisnike za nabavkui isporuku prenumatike za vozila (gume), procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 200.700,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za budžetske korisnike za nabavku autolimarskih usluga, procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 75.500,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za budžetske korisnike za nabavku potrošnog materijala (sredstava za čišćenje i održavanje), procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 750.500,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za budžetske korisnike za nabavku i isporuku lož ulja, procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 346.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za budžetske korisnike za nabavku tiskanja/ štampanja knjiga, obrazaca, itd., procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 521.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za budžetske korisnike za nabavku vulkanizerskih usluga, procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 51.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za budžetske korisnike za nabavku usluga pranja vozila, procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 169.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za budžetske korisnike za nabavku usluga obaveznog i kasno osiguranja motornih vozila, procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 1.192.000,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za budžetske korisnike za nabavku tečnih goriva, procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 1.710.500,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za budžetske korisnike za nabavku usluge popravaka i održavanja računarske opreme, procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 509.100,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za budžetske korisnike za nabavku kolektivno osiguranje uposlenih, procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 934.500,00 KM bez PDV-a.

 

Donesene su i slijedeće odluke na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke direktnog sporazuma za niže potrošačke jedinice kako slijedi:
o „Prva osnovna škola“ Bugojno, - Nabavka i izmjena oluka na školskoj zgradi. Sredstva su osigurana Proračunom škole za 2019. godinu
o OŠ „Han Bila“ Travnik, - Nabava informatičke opreme za potrebe škole. Sredstva su osigurana donacijom BH Telecoma Sarajevo.
o „Treća osnovna škola“ Bugojno, - Nabavka i izmjena oluka na školskoj zgradi. Sredstva su osigurana Proračunom škole za 2019. godinu.
o OŠ „Lepenica“ Lepenica, - Nabava školskog namještaja i klavira za potrebe škole. Sredstva su osigurana Proračunom škole za 2019. godinu.
o SŠ „Kreševo“ Kreševo, - Nabavka CNC stroja za potrebe praktične nastave u školi. Sredstva su osigurana donacijom Vlade Republike Hrvatske.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke konkurentskim zahtjevom za nižu potrošačku jedinicu „Treća osnovna škola“ Bugojno – nabavka i ugradnja OVC stolarije na objektu škole.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK prihvatila predloženo mišljenje Kantonalne uprave za pitanje branioca o Federalnom Prednacrtu Zakona o pravima demobilisanih branioca i članova njihovih porodica i uputila u dalju proceduru.

Vlada SBK je usvojila Izvještaje o radu inspekcija i Izvještaje o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu maju 2019. godine.

Tim za sprječavanje korupcije Vlade SBK predložio je, a Vlada SBK prihvatila Inicijaticu za izradu Registra imenovanih i izabranih lica u Srednjobosanskom kantonu.

 

Objavljeno u Sjednice 2019

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 5.sjednice.

Donesena je i Odluka o izmjenama Programa raspodjele sredstava parlamentarnim političkim strankama za 2019. godinu, a na prijedlog predstavnika Skupštine Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za sport. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava sa kriterijima raspodjele za sport planiranih Budžetom SBK za 2019. godinu u iznosu od 810.000,00 KM.
- Odluka o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za za kulturu. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava sa kriterijima raspodjele za kulrutu planiranih Budžetom SBK za 2019. godinu u iznosu od 800.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Budžeta, odlukom se izdvaja iznos od 1.300,00 KM za nižu potrošačku jedinicu OŠ “Nova Bila“ Nova Bila, na ime troškova prijevoza nastavnika i učenika prijateljskoj školi u Dugom Selu- Republika Hrvatska.
- Odluka o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za OŠ „Turbe“ Turbe, u postupku javne nabavke - nabavka i ugradnja kotla za grijanje na čvrsto gorivo, najpovoljniji ponuđač je “Energotehnika” d.o.o. Doboj sa visinom ponude od 19.500,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za OŠ „Han Bila “ Han Bila, postupak javne nabavke – IT oprema. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 4.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za „ Prvu osnovnu školu“ Bugojno-Jaklić “ Bugojno, postupak javne nabavke – Nabavka i ugradnja unutarnje stolarije i obrada špala. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 10.158,50 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za OŠ „Turbe“ Turbe, postupak javne nabavke – Nabavka peći za centralno grijanje.
Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost za pokretanje slijedećih procedura:
- Nabavka uredskog materijala putem direktnog sporazuma, u iznosu do 7.020,00 KM sa uračunatim PDV-om.
- Nabavka tonera putem direktnog sporazuma, u iznosu do 7.020,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Suglasnost za financiranje projekta uvođenja ''E- pisarnice'' za Kanton
- Suglasnost za provođenje obuke državnih službenika za ''Upravljanje projektnim ciklusom''.
Usvojen je i Izvještaj o implementaciji SBK 2018. godinu, a na prijedlog istog Ureda.

Objavljeno u Sjednice 2019

 

pristup informacijama

Search